939-717-1857   8646039583   

787-730-0722   PROMOCJE   enroller  l  (608) 598-3781  l  KONTAKT   l  LINKI  
Zmiana siedziby Biura
Nowy adres:
Przylaszczkowa 14c Warszawa Falenica, blisko Wa³u Miedzeszyñskiego

Biuro Rachunkowe "ANPOL"
, z siedzib± przy ul. Przylaszczkowej 14c (dawniej ul. Patriotów 110) Warszawa Wawer Falenica, zosta³o za³o¿one w sierpniu 1991 r. na podstawie wpisu do ewidencji dzia³alno¶ci gospodarczej nr. 25783 dokonanego przez Urz±d Dzielnicy Praga Po³udnie w Warszawie.
Do podjêcia tej decyzji sk³oni³a mnie obserwacja gwa³townego rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rodz±cego w sposób oczywisty zapotrzebowanie na profesjonalne us³ugi z zakresu ksiêgowo¶ci i doradztwa podatkowego. Posiadane wykszta³cenie oraz do¶wiadczenie zawodowe w zakresie ekonomii i finansów postanowi³am zwi±zaæ swoj± przysz³o¶æ zawodow± z tymi w³a¶nie zagadnieniami. Wraz z rozwojem firmy zmienia³a siê jej struktura wewnêtrzna i organizacja pracy. W³a¶ciwy dobór personelu, przejrzysty podzia³ kompetencji, opracowanie i wdro¿enie systemu sta³ego podnoszenia kwalifikacji, zapewnienie sprawnego przep³ywu informacji, elastyczno¶æ i optymalizacja ¶wiadczonych przez nas us³ug to podstawowe zasady, którymi kierujemy siê aby spe³niæ ¿±dania i wymagania Klientów.
 
Biuro Rachunkowe ANPOL Falenica, Warszawa Wawer, Przylaszczkowa 14c, dawniej Patriotów, 04-994 Warszawa
Aby byæ profesjonalistami w swojej dziedzinie pracownicy maj± obowi±zek sta³ego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy poprzez uczêszczanie na liczne kursy i szkolenia w zakresie:
- rachunkowo¶æ
- podatki
- kadry
- p³ace
- ZUS
- roliczenia projektów unijnych
- szkolenia wewnêtrzne.


    Ponadto pracownicy maj± zapewniony dostêp do fachowej literatury i specjalistycznych publikacji. Obok sta³ego doskonalenia wiedzy istotnym czynnikiem wspomagaj±cym pracê doradcy podatkowego jest sta³a wymiana do¶wiadczeñ st±d decyzja wst±pienia do Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych, którego cz³onkiem jestem od 1996 roku. Po 19 latach od rozpoczêcia dzia³alno¶ci w zakresie doradztwa podatkowego mogê z zadowoleniem stwierdziæ, ¿e dokona³am trafnego wyboru drogi zawodowej.
Zaufa³o mi wiele firm polskich oraz z kapita³em zagranicznym powierzaj±c mi swoje obowi±zki, dlatego te¿ ka¿dego Klienta traktujê indywidualnie ¶wiadcz±c swoje us³ugi
uczciwie, rzetelnie i dyskretnie.
    Pomimo du¿ego ryzyka, ciê¿kiej i mozolnej pracy, ci±g³ego braku czasu na realizacjê prywatnych zamierzeñ, prowadzenie Biura Rachunkowego i wykonywanie zawodu doradcy podatkowego sprawia mi wiele satysfakcji i przynosi nowe, ciekawe do¶wiadczenia jak te¿ nowe wyzwania. Pokonywanie trudno¶ci, zazwyczaj powstaj±cych z powodu niejasno¶ci i braku jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego, to dla mnie droga do sta³ego rozwoju i samorealizacji.
    Zapraszamy firmy z ca³ej Warszawy, a wygod± bêdzie lokalizacja: Warszawa Wawer, Wa³ Miedzeszyñsi, Praga Po³udnie, Anin, Rado¶æ, Aleksandrów, Falenica, Miêdzylesie, Stara Mi³osna, Weso³a, Michalin, Józefów, Otwock.