' ; $strNewLink02 = '' ; } /¼Ì¿¿½¸¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÎÀßÄê $strBnum = Date("n") ; $strBnum = $strBnum - 1 ; if ( $strBnum == 0 ) { $strBnum = '12' ; } else { $strBnum = sprintf("%02d", $strBnum); } $strBookRankingCG = 'image/18tat/rmonth' . $strBnum . '.gif' ; /Æ°²è¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÎÀßÄê $strMovieRankingCG = 'image/18tat/rmovie_dl' . Date("m") . '.gif' ; /¸½ºßÆü»þ¤Î¼èÆÀ $timeNow = time(); /ÆüÉÕȽÄêÍѤÎÆüÉÕ $strNowDate = date("Ymd",$timeNow) ; ?> Girls Photo-Graph WEB [¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥©¥È¥°¥é¥ÕWEB]
Åö¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥À¥ë¥È¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ£±£¸ºÐ̤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¤´ÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£ ¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬£±£¸ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÂà¾ì¤¹¤ë¤«¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡9257365614
Girls Photo-Graph WEB ¤Ç¤Ï¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Ø±þÊ礵¤ì¤¿½÷À­¤ä¡¢°ìÈ̤λ£±Æ¼Ô¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¤¬¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¡¢°ÑÂ÷ÈÎÇä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡§°ìÈ̤λ£±Æ¼Ô¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë°ÑÂ÷ÈÎÇä¤Ï¡¢»£±Æ¼Ô¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¸ø³«¡¦ÈÎÇä¤Îµö²Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü°ì¾ÓÁü¸¢Åù²¿¤é¤«¤ÎÌäÂ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤´°ìÊ󲼤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
0 ) { print << EOF; $lngRecommendRow = ceil( count($strRecommend) / 5 ) ; for( $i=0 ; $i<$lngRecommendRow ; $i++ ) { print " \n" ; for( $j=0 ; $j<5 ; $j++ ) { $strRecommendData = pos($strRecommend) ; if ( !$strRecommendData ) { print ' ' . "\n" ; } else { print <<
 
{$strRecommendData['site']}
{$strRecommendData['site']}
EOF; print "\n" ; } next($strRecommend) ; } print " \n" ; } print <<
EOF; } ?> 0 ) { print <<
(803) 746-8880 {$strDmmGoodsTextUp[1]}
geotic
{$strDmmGoodsTextDown[1]}
{$strDmmGoodsTextUp[2]}
{$strDmmGoodsAlt[2]}
{$strDmmGoodsTextDown[2]}
{$strDmmGoodsTextUp[3]}
802-892-6932
{$strDmmGoodsTextDown[3]}
8083917655
EOF; } ?>
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸
8085421666 ¼Ì¿¿½¸¤Î´ÑÍ÷ÊýË¡ ¼Ì¿¿½¸¤Î¹ØÆþÊýË¡ ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä ¥â¥Ç¥ëÊ罸 ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»
0 ) { if ($strTopStart1 == '' && $strTopEnd1 == '' ) { /ÆüÉÕ»ØÄ̵꤬¤¤¤È¤­ print $strTopHtml1 ; } elseif ($strTopStart1 <> '' && $strTopEnd1 == '' ) { /³«»ÏÆü¤Î¤ß»ØÄ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç if ( $strNowDate >= $strTopStart1 ) { print $strTopHtml1 ; } } elseif ($strTopStart1 == '' && $strTopEnd1 <> '' ) { /½ªÎ»Æü¤Î¤ß»ØÄ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç if ( $strNowDate <= $strTopEnd1 ) { print $strTopHtml1 ; } } else { /³«»ÏÆü¤È½ªÎ»Æü¤Î»ØÄ꤬¤¢¤ë¾ì¹ç if ( $strNowDate >= $strTopStart1 && $strNowDate <= $strTopEnd1 ) { print $strTopHtml1 ; } } } ?>
(262) 323-9382(605) 888-8613
=0; $i--) { if ( $strNews['Date'][$i] <> '' ) { if ( $strNews['photo'][$i] == '' ) { print <<
{$strNews['Date'][$i]} {$strNews['Title'][$i]}
{$strNews['contents'][$i]}
EOF; print "\n" ; } else { print <<
{$strNews['Date'][$i]} {$strNews['Title'][$i]}
{$strNews['contents'][$i]}
EOF; print "\n" ; } } } ?>
0 ) { print $strTopHtml2 ; } ?>
0 ) { print <<
EOF; for($i=1; $i<=$lngSoonCount; $i++) { print << EOF; print "\n" ; if ( $i <> $lngSoonCoun ) { print << EOF; print "\n" ; } } print <<
³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹ÆüÄø¤Ï̤Äê¤Ç¤¹

EOF; print "\n" ; } ?> 0 ) { print << EOF; for($i=1; $i<=10; $i++) { print << EOF; print "\n" ; if ( $i <> 10 ) { print << EOF; print "\n" ; } } print <<
{$i}°Ì {$strBookLanking[$strDateMonth][$i]}

EOF; print "\n" ; } ?> 0 ) { print << EOF; for($i=1; $i<=5; $i++) { print << EOF; print "\n" ; if ( $i <> 5 ) { print << EOF; print "\n" ; } } print <<
{$i}°Ì {$strMovieLanking[$strDateMonth][$i]}

EOF; print "\n" ; } ?> 0 ) { print << EOF; for($i=1; $i<=$lngBuySiteCount; $i++) { if ( $strBuySiteData[$i]['Disp'] == '1' ) { if ( SubStr($strBuySiteData[$i]['Photo'], 0, 4) == 'http' ) { $strBuySiteUrl = $strBuySiteData[$i]['Photo'] ; list($strPhotoWidth, $strPhotoHeight, $strPhotoType, $strPhotoAttr) = getimagesize($strBuySiteUrl) ; /²£¡¦½Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤ò·×»» $strPhotoHeight = Floor($strPhotoHeight * 190 / $strPhotoWidth) ; $strPhotoWidth = 190 ; } else { $strBuySiteUrl = $strBuySiteData[$i]['Photo'] ; list($strPhotoWidth, $strPhotoHeight, $strPhotoType, $strPhotoAttr) = getimagesize($strBuySiteUrl) ; } print << EOF; print "\n" ; if ( $i <> $lngBuySiteCount ) { print << EOF; print "\n" ; } } } print <<
(416) 681-2561
{$strBuySiteData[$i]['Name']}

EOF; print "\n" ; } ?> 0 ) { print << EOF; for($i=1; $i<=$lngSetbuyCount; $i++) { if ( $strSetBuyLink[$i] <> '' ) { if ( SubStr($strSetButPhoto[$i], 0, 4) == 'http' ) { $strSetbuyUrl = $strSetButPhoto[$i] ; list($strPhotoWidth, $strPhotoHeight, $strPhotoType, $strPhotoAttr) = getimagesize($strSetbuyUrl) ; /²£¡¦½Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤ò·×»» $strPhotoHeight = Floor($strPhotoHeight * 190 / $strPhotoWidth) ; $strPhotoWidth = 190 ; } else { $strSetbuyUrl = 'model/image_cs/' . $strSetButPhoto[$i] ; list($strPhotoWidth, $strPhotoHeight, $strPhotoType, $strPhotoAttr) = getimagesize($strSetbuyUrl) ; } print << EOF; print "\n" ; if ( $i <> $lngSetbuyCount ) { print << EOF; print "\n" ; } } } if ( $lngSetBuyDispSW <> 0 ) { print "
(204) 878-8632
{$strSetBuyName[$i]}
\n"; print <<
¢§Â¾¤Î¾¦Éʤâɽ¼¨¤¹¤ë